Case 1

Anne Nevgi ja Niclas Sandström

Caledonia Hub - projektitila kestävään kampuksen kehittämiseen (Helsingin yliopisto)

Tila sijaitsee Helsingin yliopiston keskustakampuksen alueella. Tila on kampuskehittämisen projektitila ja se soveltuu erilaisiin 6-12 hengen kokoontumisiin ja pienryhmäopetukseen. Tilassa on useita erilaisia digitaalisia laitteita ja tila mahdollistaa monipuolisen kokeilun ja digipedagogisten opetustapahtumien tutkimuksen. Tilassa on tallentava kamera (GoPro 360), jolloin opetus ja ryhmäkeskustelut ovat tallennettavissa ja jaettavissa niille, jotka eivät pääse lähiopetukseen. Tallenteet mahdollistavat opetus- ja vuorovaikutustilanteiden analysoinnin pienryhmäopetuksen tutkimuksessa tai yksittäisen opettajan pedagogisten taitojen kehittämiseksi.

Pedagogisia toimintatapoja, joita tila tukee

Tilassa opettajat ja opettaja/opiskelijaryhmät voivat harjoitella digitaalisten laitteiden käyttöä sekä antaa palautetta laitteiden soveltuvuudesta opetukseen ja yhdessä oppimiseen. Tila toimii hybridiopetuksen harjoittelutilana. Tila soveltuu erinomaisesti opinnäytetöiden ohjaukseen, ryhmätehtävien tekemiseen sekä tutkimusryhmän yhteiseen työskentelyyn, yhteiskirjoittamiseen, koska tila tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yhdessä työskentelemiseen erilaisten laitteiden avulla.

Tilan kehitysprosessi ja kehittämisen metodit

Tila on sisääntuloaulan alapuolella portaikon vieressä oleva ikkunaton huone vuonna 2005 valmistuneen Minerva-rakennuksen K1-kerroksessa. Tila toimi ensin ATK-salina ja se uudistettiin muutaman vuoden kuluttua tietotekniikkaa hyödyntävän pienryhmäopetuksen tilaksi. 2010-luvun puolella tilan käyttötarkoitus muutettiin ja tila poistettiin opetustiloista ja kalustettiin kansainvälisille vieraileville tutkijoille ja eläkkeelle jääneille professoreille työtilaksi. Tilaan sijoitettiin kaksi valkoista pöytäriviä ja näihin kahdeksan työpistettä (Katso kuva 9). Tilaan jätettiin iso seinäkaappi tavaroiden säilytystä varten. Tilaan jätettiin myös älytaulu, jota ei enää käytetty.

Keväällä 2018 kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanin päätöksellä K107 tila annettiin tutkijaryhmälle työtilaksi. Tutkijaryhmä neuvotteli yliopiston tilahallinnon kanssa ja esitti tilan muuttamista digi-pedagogisen kehittämisen tilaksi. Tilan muutostyö käynnistyi elokuussa 2018 ja valmistui vuoden kuluttua elokuussa 2019. Syksyllä 2019 tilan eri laitteiden yhteys tilaan toteutettuun valo- ja äänimaailmaan jouduttiin useamman kerran korjaamaan. Tilan digitaalisten laitteiden toimivuus tarkastettiin tammikuussa 2020.

Tilamuutos toteutui Campus Retroftting (CARE) -mallia mukaillen sikäli, että kustannuksissa oli yhteisrahoittamisella merkittävä osuus. Kustannusten jakautumisesta neuvoteltiin vastuualueittain, jotta päästiin mielekkääseen, loppukäyttäjän kannalta merkitykselliseen loppuratkaisuun. CARE-mallin kolme ulottuvuutta ovat 1) markkinakentän (landscape) markkinaraon (niche) välinen yhteys, 2) Fyysisen tilan ja digitaalisen tilan välinen yhteys ja 3) Yhteisen investoinnin (Co-Investing) ja yhteisen arvioinnin (Co-Evaluation) välinen yhteys. Nämä ulottuvuudet kohtaavat yhteisöllisessä yhteisen kehittämisen ja luomisen tilassa. CARE-malli on kuvattu artikkelissa Nenonen ym. (2016a), josta alla oleva kuvio 8 on.

Tilan kehitysprosessin metodit

Tilan kehittämisen ja muutoksen tavoitteena oli luoda monipuolinen tila, jossa on mahdollista monipuolisesti harjoitella ja kokeilla erilaisia digitaalisia laitteita ja välineitä. Uuden tilan tavoitteena oli myös toimia uusien huonekalujen esittelytilana ja avata tilassa vieraileville sisustuksellisten ratkaisujen merkitystä viihtyisyydelle ja työhyvinvoinnille.

Tilan suunnittelu käynnistyi tutkijaryhmän toimesta. Tutkijaryhmä järjesti tapaamisia tilahallinnon ja atk-hallinnon ja it-tukihenkilöiden kanssa. Osa tapaamisista oli henkilökohtaisia tapaamisia ja osa suunnitteluun osallistuneiden yhteisiä tapaamisia. Näissä tapaamisissa sovittiin tilan tuleva käyttötarkoitus ja tilan peruskorjauksesta ja sisustukselliset ratkaisut.

Tilan peruskorjauksen ja kalusteratkaisujen muutokset suunnittelivat kampusarkkitehti ja sisustusarkkitehti. Tilaan hankittavan tietotekniikan suunnittelusta ja tilauksista vastasi IT-hallinnon johto.

Tilassa uusittiin valaistus ja ääni- ja valomaailma. Tilaan hankittiin kahdelle vastakkaiselle seinälle alumiinilevylle painetut maisemavalokuvat ja taulujen värimaailma toimi tilan kalustuksen värimaailman lähtökohtana. Tilaan hankittiin kalusteiksi kolme valkoista, säädettävää pyöreää pöytää ja 12 pyörillä varustettua tuolia. Lisäksi tilaan hankittiin yksi pieni valkoinen, säädettävä pöytä. Tila varustettiin monipuolisilla esityslaitteilla, seinäpintaan heijastettava kosketusnäyttö, älytaulu ja Samsung flip. (katso tarkemmat tekniset tiedot).

Yhdelle seinälle sijoitettiin tavallinen musta liitutaulu ja tämän viereen valkotaulu. Tilaan jätettiin tilassa aiemmin olleet sähköpistorasiat. Tilan ikkunaan sijoitettiin näyttö, jolla on mahdollista tiedottaa sekä Siltavuorenpenkereen tapahtumista että esittää erilaisia pedagogisia lyhytvideoita.

Ratkaisun esittely

Kuva 9a | Minerva-rakennuksen K107 tilan työpisteet elokuussa 2018.
Kuva 9b | Tilan K107 muutos Caledonia Hubiksi.
Syksyllä 2018 tila K107 tyhjennettiin ja tila hankittiin väliaikaisesti muutamia pöytiä ja tuoleja sekä fläppitaulu. Keväällä 2019 tila toimi taitoaineiden opiskelijoiden VR-työnäytteiden esittelytilana (oikeanpuoleinen kuva).
Kuva 9c | Tilan K107 muutos Caledonia Hubiksi.
Tilan K107 valaistus uusittiin, seinät maalattiin ja tilaan hankittiin vastakkaisille seinille maisemataulut. Tila valmistui elokuussa 2019. Jälkitarkastukset viivästyivät syksyllä 2019 ja tilan digitaalisten toimintojen koulutus toteutettiin vasta tammikuussa 2020.
Tilassa on useita erilaisia digitaalisia laitteita, maisemataulut ja joustava kalustus. Tilan katossa olevat valot vaihtuvat äänimaailman mukaisesti älykkään koodin perusteella.

Tilan digitaaliset ja muut opetusta ja oppimista tukevat ratkaisut

Caledonia hub varustettiin tavanomaista monipuolisemmilla digitaalisilla laitteistoilla ja järjestelmillä, koska tilan tarkoituksena on toimia sekä digipedagogisen koulutuksen tilana että tutkimus- ja esittelytilana.

Tilan käytön tuki

Tilan käytön tukena on yksi IT-tukihenkilö. Tilan käytön ohjeet ovat valmisteilla.

Ratkaisun toteutus ja kustannukset

Caledonia hub toteutettiin Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistöjohdon ja tiedekunnan omalla kustannuksella. Tilan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi pääasiassa yliopiston tilapalvelut. Tilapalvelut kilpailutti kalustetoimittajat. Sähkötyöt tulivat yliopiston sopimustoimittajalta. AV-asennukset teetettiin talon omalla henkilöstöllä.

Mitä opittiin?

Projekti kesti huomattavasti kauemmin kuin oli suunniteltu. Tähän vaikutti se, että kyseessä oli yksittäisen työhuoneen muutos ja näin jouduttiin odottamaan muutostyön toteuttamista, koska muutostyö sovitettiin tilahallinnon muiden muutostöiden aikatauluun.

Tila saatiin elokuusta 2018 lähtien tutkimusryhmän käyttöön tilapäisesti kalustettuna ja varustettuna älytaululla (LG). Tämä teki mahdolliseksi suunnitella tilaan tulevat muutokset tavaten yhteisesti tilassa, jonka muutosta suunniteltiin.

Tilan muutoksen suunnittelu toteutui hyvässä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Muutostyö toteutettiin kesän 2019 aikana. Tilan rakenteiden, valaistuksen ja sisustuksen muutostyöt sujuivat aikataulun mukaisesti. Sen sijaan tilan digitaalisten laitteiden, valo- ja äänimaailman asennuksissa oli sekä aikataulun osalta viivästyksiä, että myös korjauksia tehtävä useaan otteeseen. Luovutusvaiheen käyttäjäkoulutus oli pikainen perehdytys laitteiden toiminnallisuuksiin.

Vahvuudet

 • Kalustus on joustavasti muunneltavissa
 • Ikkunattomuus on ratkaistu tauluilla ja parannetulla valaistuksella
 • Viihtyisyys
 • Monipuolinen atk-välineistö ja digitaaliset laitteet, GoPro 360 kamera, mikrofoni katossa, valojärjestelmä, jonka avulla tilan tunnelma voidaan säätää tilassa työskenteleviä aktivoivaksi tai rauhoittavaksi

Mahdollisuudet

 • Tila tarjoaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet kehittää opettajien digi-pedagogista osaamista
 • Tila toimii sekä tavallisena kokoustilana että hybridi- ja etätapaamisiin soveltuvana kokoustilana
 • Tila soveltuu tutkimusryhmän yhteiseen työskentelyyn
 • Tila tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutuksen tutkimukseen

Heikkoudet

 • Monipuolinen laitteisto vie tilaa
 • Laitteiston monipuolinen pedagoginen hyödyntäminen edellyttää osaamista
 • Digi-pedagogisen koulutuksen toteutus jää vain laitteiden käytön teknisten ominaisuuksien koulutukseksi
 • Tilassa oleva yksi GoPro 360 kamera kuvaa tilaa lintuperspektiivistä, jolloin esimerkiksi hybridiopetukseen ei juuri hyötyä tästä

Uhat

 • Tilan mahdollisuudet jäävät vähäiselle käytölle koska tilan laitteita ei osata käyttää