Kirjoittajat

Sannan motto:

Yhdessä ajatellaan isommin.

Sanna Eronen (FM) työskentelee Vaasan yliopistossa digitaalisen opetuksen ja oppimisen valmentajana.

Työssään Sanna koordinoi yliopiston digitaalisen opetuksen tuen ja kehittämisen toimintaa, johon liittyy mm. opettajien vertaismentoriverkoston koordinointia, opettajatiimien ja yksittäisten opettajien ohjausta sekä oppimismaisematyötä kampuksen digitaalisten ja fyysisten tilojen parissa. Aiemmin Sanna on työskennellyt mm. Jyväskylän yliopistossa ja vaasalaisten korkeakoulujen yhteisessä digitaalisen opetuksen tuen yksikössä Edulabissa erilaisissa opetusosaamisen kehittämisen ja opetuksen monimuotoistamisen tehtävissä ja Sanna onkin kouluttanut ja luotsannut satoja korkeakouluopettajia digiopetuksen pariin. Viime vuosina Sanna on Digicampus-hankkeen lisäksi toiminut muun muassa HELLA (Higher Education Learning Lab) –hankkeessa monikielisen korkeakoulupedagogisen koulutuksen kehittämisen parissa. Opetuksen yhteiskehittäminen, oppimisen muotoilu sekä käyttäjien näköiset, muunneltavat hybridi- ja etäopetusratkaisut innostavat Sannaa myös tilojen uudistamisessa.

Väitöskirjatutkija, KM, Susanne Hallberg työskentelee tällä hetkellä projektitutkijana soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla Itä-Suomen yliopistolla.

Artikkeliväitöskirjassaan hän tarkastelee, mitkä elementit fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissä tukevat korkeakouluopiskelijan oppimisprosessia. DigiCampus-osahankkeessa hän on tutkinut opiskelijoiden kokemuksia VR-360°-oppimisympäristöstä käsityön oppimisessa, sekä opettajien kokemuksia oppimisympäristöjen toimivuudesta Flipped Classroom-kurssilla. Vuonna 2021 tavoitteena on tutkia oppimisympäristöjä myös oppimisanalytiikan-näkökulmasta osana OAHOT-hanketta. Susanne on omien sanojensa mukaan “jokapaikanhöylä”, joka löytää innostumisen aihetta asiasta kuin asiasta.

Susannen motto:

Yhdessä ajatellaan isommin.

Lauran motto:

Asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat.

Professori, tutkimusjohtaja Laura Hirsto (KT, Dos.) työskentelee kasvatustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Laura on tutkinut laajasti oppimisen prosesseja ja motivationaalisia näkökulmia yliopisto-opinnoissa, käänteistä opetusta ja oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä sekä opettajien oppimista ja pedagogista osaamista. Laura on johtanut useita tutkimushankkeita ja tehnyt yhteistyötä tutkijana monessa hankkeessa. Viimeaikoina tutkimusintressit ovat kohdistuneet käänteisen oppimisen tuottamaan osaamiseen ja sen tarjoamaan oppimisympäristöön yliopisto-opinnoissa, fyysisten ja teknologisten oppimisympäristöjen merkityksiin oppimisen ja opetuksen näkökulmasta, työelämätaitojen oppimisen tukemiseen yliopistokontekstissa sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin itseohjautuvan oppimisen tukemisessa eri tasoilla ja eri koulutuskonteksteissa peruskoulusta yliopistoon. Laura johtaa tällä hetkellä UEFin Oppimismaiseman uudelleensovittamisen osahanketta sekä laajaa Business Finlandin rahoittamaa (1,2 milj.) OAHOT-Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa -tutkimusprojektia.

Ari Hovila (FM) työskentelee tietohallintopäällikkönä Vaasan yliopistossa.

Työssään Ari tukee ja ohjaa laajasti yliopiston eri toimintojen digitalisoitumista. Tutkimuksen tuen ohella opiskelun ja oppimisen digitaaliset tilat ja tavat ovat erityisen mielenkiinnon kohteena. Viime vuodet Ari on toiminut korkeakoulujen yhteisen digiopetuksen tukiyksikön (Edulab) ohjausryhmän puheenjohtajana ja myös osana yliopiston digiopetuksen tukiverkostoa. Ari tiimeineen työskentelee aktiivisesti asiantuntijaroolissa yliopiston koko kampuksen kattavassa peruskorjaushankkeessa. Digicampus-hanke on tuonut työhön kansallisen asiantuntijaverkoston osaamista ja tukea. Aiemmin Ari on työskennellyt useissa IT-kehityshankkeissa sekä yksityisellä että korkeakoulusektorilla.

Arin motto:

Pidä mieli uteliaana ja avoimena (niin aina löytyy uutta ja mielenkiintoista)

Henrin motto:

Hiljaa hyvä tulee.

Väitöskirjatutkija, DI, Henri Jalo työskentelee Tampereen yliopistossa tietojohtamisen yksikössä.

Hänen väitöskirjansa keskittyy tutkimaan lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) sekä virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR) käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita organisaatioissa. Henri on työskennellyt useissa kansallisissa ja kansainvälisissä AR/VR- tutkimushankkeissa. Viimeisimpänä näistä mainittakoon Erasmus+ -rahoitteinen VAM Realities -hanke, joka tutkii AR:n ja VR:n käyttöönottoa eurooppalaisissa pk-yrityksissä. DigiCampus-osahankkeessa Henri on työskennellyt tutkijan tehtävissä kartoittaen erilaisia oppimistilojen uudistusprojekteja erityisesti tilojen ja uusien digiratkaisujen käyttöönoton näkökulmasta.

Väitöskirjatutkija, KM, Jenni Kankaanpää työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Hän on työskennellyt koulutus- ja tutkimustehtävissä korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa usean vuoden ajan, ja monipuolista kokemusta on karttunut erityisesti käänteisen opetuksen ja oppimisen parista sekä UEFilaisen flippaustoiminnan, että Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Flipped Learning -hankkeen myötä. Jennin väitöskirja liittyy korkeakouluopettajien tekemään pedagogiseen kehittämistyöhön ja opetuksen suunnitteluun käänteisen ja sulautuvan oppimisen konteksteissa. Digicampuksen Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -osahankkeessa Jenni on syventynyt oppimisympäristöjen uudistamiseen pedagogisen kehittämistyön näkökulmasta.

Jennin motto:

Tärkein asia on olla lopettamatta kyselemistä.

Suvin motto:

Tilan saa tuntumaan tilavalta, kun siinä ei puhu tilavalta.

Dosentti Suvi Nenonen toimii Tampereen yliopistossa projektipäällikkönä.

Hänen tutkimusintressinään on käytettävä rakennettu ympäristö sekä yhteiskehittäminen – viimeaikoina erityisesti digitaaliset tilat, paikat ja todellisuudet käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt erityisesti työ- ja oppimisympäristöjen muutoksiin. Hän on keskittynyt tässä hankkeessa yhteiskehittämisen prosessikuvauksiin sekä koonnut esiintulevia käytännön kipukohtia kysymysmuotoon, jotta usein harmaalle alueelle, ei-kenenkään maalle asettuvat käytettävyyshaasteet saadaan paremmin monitoimijaisen suunnittelija- ja käyttäjäjoukon tietoisuuteen.

Tutkimusjohtaja, dosentti Anne Nevgi toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa.

Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat yliopiston opetukseen ja oppimiseen sekä digitaalisiin ja fyysisiin oppimisympäristöihin. Anne on johtanut ja työskennellyt useissa tutkimushankkeissa. Hän on vastannut Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hankkeen koordinaatiosta ja johtamisesta. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hanke on kansallisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman korkeakoulutuksen kehittämishankkeen DigiCampus osahanke. Anne perusti yhdessä FT Niclas Sandströmin kanssa Caledonia hubin (Campus Learning and Development Initiatives hub) Helsingin yliopistoon. Caledonia hub tutkii ja kehittää digipedagogiikkaa, hybridipedagogiikkaa ja kampusten oppimismaisemia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Annen motto:

Jos haluat muuttaa jotain, sinun on ensin muutettava itseäsi.

Niclaksen motto:

Ollaksesi kiinnostava ole kiinnostunut.

Tutkimusjohtaja, FT, aineenopettaja Niclas Sandström on oppimista, oppimismaisemia sekä kestävää kehitystä työssään yhdistävä monia- lainen tutkija.

Hänen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyönsä kattaa laajasti oppimisen sekä työn tekemisen tilojen tutkimuksen. Niclas on julkaissut tutkimusta mm. oppimisen ja kasvatuksen sekä kielitieteiden alueilta. Eräs fokuksista on oppimisen hubiratkaisujen kehittäminen laajassa korkeakouluverkostossa. Niclas on toiminut tutkijana Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -hankkeessa. Nykyisen työn keskiössä ovat myös kestävyyden ja kiertotalouden ilmiöt, joita lähestytään erityisesti eurooppalaisessa Embedding Circular Economy into Product Design and Optimization (E-CirP) -hankkeessa sekä Green Citizenship -koulutuksen ja osallistavien menetelmien avulla. Niclas on yhdessä Anne Nevgin kanssa perustanut Campus Learning and Development Initiatives Hub Caledonian. Caledonia tutkii ja kehittää kestäviä kampusten oppimismaisemia, digipedagogiikkaa sekä hybridipedagogiikkaa monialaisessa yhteistyössä.