Luku 7

Tilan käytön koulutuksen suunnittelu

Mitä helppokäyttöisempi ja intuitiivisempi tilan digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on, sitä enemmän mahdollisuuksia hyödynnetään. Saman tyyppisissä tiloissa voi olla yhtenäiset käyttöliittymät käytön sujuvoittamiseksi. Käytettävyyteen panostamalla tilan digiin liittyvän tuen ja neuvonnan tarve voidaan minimoida.

Tilan käytön opastusta kannattaa suunnitella ja sitä pitää myös resurssoida. Tilaan tehdyt investoinnit saattavat valua hukkaan sen vähäisen käytön vuoksi, mikäli tästä ei pidetä huolta. Hyvä idea olisi tarjota uusien tilojen käyttöön digipedagogisia täsmäkoulutuksia, joissa samalla jaetaan pedagogista vertaistukea.

Tilan käytön opastus sisältää

  1. tilan pedagogisten ja digitaalisten mahdollisuuksien selostuksen käyttäjille
  2. malleja tilan mahdollistamista erilaisista pedagogisista ratkaisuista.
  3. tilan ja sen digilaitteiden käytön opastuksen

Opastuksessa on hyvä huomioida monikanavaisuus: ohjeistuksia voi olla tilassa lyhyinä ja visuaalisina opastekuvina, mutta varsinkin alkuvaiheessa on hyvä tarjota tukipalvelua pedagogisten asiantuntijoiden toimesta taikka järjestämällä esimerkiksi tilankäyttäjien kesken vertaistukea. Tuessa integroituu pedagoginen ja tekninen suunnittelu.

Hybridiopetuksessa huomioitavaa on esim. opettajan sijoittuminen, toimiminen ja liikkuminen tilassa: vuorovaikutus (esim. opiskelijoiden kommentointi) ja näkyvissä oleminen sekä etäopiskelijoille että paikan päällä oleville vaatii huomiota.

Tilan varaamisen tulee olla helppoa käyttäjille, yliopiston tilojen varausjärjestelmien pitäisi olla yhteen sovitettavissa. Tilakuvauksen lisäksi olisi hyvä listata ymmärrettävästi tilassa olevat laitteistot ja tilan käyttömahdollisuudet sekä käytön vaatimat käyttöluvat ja muut rajoitteet. Myös tässä yhteydessä voi olla saatavilla ohjeita ja opastusta. Tilan käytöstä tulee myös pystyä antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia helposti, sillä uusissa tiloissa on aina jotain parannettavaa eikä kaikkia olennaisia asioita voida koskaan huomioida tilan suunnitteluvaiheessa.

Tulee myös muistaa, että ihmiset ottavat uusia ratkaisuja käyttöön eri tahtia ja tarvitsevat erilaista tukea käytön opettelussa. Osa voi testata tilan tarjoamia uusia mahdollisuuksia täysin oma-aloitteisesti tai vähäisellä kuva- tai video-opastuksella; toiset taas tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa uusien laitteiden käytössä. Osa käyttäjistä taas voi kaihtaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa hyvinkin pitkään.

Kuva 5. Innovaation eteneminen yhteisössä (muokattu Rogers, 2003 & Moore, 2014).
Pohdittavaa sujuvan käytön varmistamiseksi
1

Onko tilan käyttöohjeiden ja opastusten tuottamiseen sekä käytön opastukseen varattu rahaa budjetissa sekä toteuttajien resurssia?

2

Ketkä vastaavat teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen käyttökoulutuksesta ja opastavat opettajia ja opiskelijoiden laitteiden käytössä?

3

Ovatko digitaaliset ratkaisut riittävän helppokäyttöisiä tilan kohderyhmälle?

  1. Miten digitaalisten ratkaisujen käyttöohjeet ovat saatavilla?
  2. Millaiset ohjeet soveltuvat parhaiten tilan käyttäjille?
  3. Onko suurin osa heistä diginatiiveja vai vaativatko he enemmän henkilökohtaista opastusta?
  4. Onko tilan digilaitteista ja pedagogisista mahdollisuuksista tuotettu teksti- kuva- ja videopohjaisia ohjeistuksia?
4

Miten tilan varaaminen on toteutettu? 

  1. Onko varausjärjestelmässä listattu tilan digilaitteet ja niihin vaadittavat käyttöoikeudet?
  2. Onko tilan käyttöohjeet linkitetty myös varausjärjestelmään?